Älä osta toriparkkia! - Ilmoittaudu ostoboikottiin!

Iloinen Asko

Iloinen Asko
Isä poikansa kuvaamana. Alkusyksy 2008.

keskiviikko 17. joulukuuta 2008

Vasemmistoliitto mukaan Turun hallitussopimukseen - ei aihetta riemuun

. . .
Turun Vasemmistoliitto on solminut muiden valtuustoryhmien kanssa mukaan niin sanotun hallitussopimukseen valtuustokaudelle 2009 – 2012.

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mirka Muukkonen perusteli päätöstä näin:

Painavin syy, miksi halusimme lähteä mukaan, on halu päästä vaikuttamaan asioihin jo valmisteluvaiheessa. Käytännössä odotan tämän merkitsevän toimintakulttuurin muutosta kaupungissa ja erityisesti oman puolueemme vaikuttamismahdolllisuuksien paranemista.” (http://muukkonen.blog-city.com/)

Perustelu on ymmärrettävä neljän vuoden korpivaelluksen jälkeen. Puolue ei ollut edellisessä hallitussopimuksessa mukana ja siten käytännössä ei osallistunut asioiden valmisteluun varhaisesta vaiheesta lähtien.

Solmittuun hallitussopimuksen, tai paremminkin ohjelmaan, sisältyy kuitenkin paljon ongelmia.

Ensiksi, ohjelma pohajana on selvästi ollut kokoomuksen esitys, johon on sitten lisätty joitakin muiden puolueiden toivomuksia. Etten sanoisi kuorrutukseksi.

Toiseksi, edellisestä seuraa, että niin sanottu talouden tasapainottaminen on ohjelman tärkein asia ja kaikki muut kohdat alistuvat sille. Näin pelkään.

Ohjelmassa on näet paljon hyviä asioita, kuten maininnat kestävästä kehityksestä ja joukkoliikenteen kehittämisestä ja pikaraitiotiestä. Myönteiset asiat on kuitenkin kirjoitettu epämääräisin korulausein, mutta kokoomuksen – ja monien oikeistovihreiden - ajamasta kamreerimaisesta ”talouden tasapainottamisesta” on selkeät ja ehdottomat toteamukset määräaikoineen:

”Kaupungin talouden tulee olla tasapainossa 2010 vuoden tilinpäätöksessä. Kaupunkikonsernin tuloslaskelman loppusumman tulee olla positiivinen ja kaupunkiemon vuosikatteen pitää kattaa suunnitelmanmukaiset poistot. Talouden tasapainoa ei voi toteuttaa verojen ja maksujen korotuksilla ennen valtuuston hyväksymän talousohjelman toimenpiteiden käynnistämistä ja niiden vaikutusten arviointia.”

Ohjelmassa myös todetaan, että

”ryhmät sitoutuvat 2009 talousarvion loppusummaan ja ovat valmiita ryhtymään tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin sen saavuttamiseksi. Talousarvion 2009 yhteydessä hyväksyttyjen tasapainotustoimenpiteiden etenemiseen sitoudutaan.”

Tämä tarkoittaa, että Vasemmistoliitto hyväksyy näin jälkikäteen ensi vuoden talousarvion sellaisenaan ja peruuttaa valtuustossa tekemänsä muutosesitykset.

Se tarkoittaa vaikkapa sitä, että toiminta määrärahojen saamiseksi Martin ja Mikaelin sivukirjastojen pelastamiseksi on turhaa. Nyt kaikki puolueet ovat niiden lakkauttamisen takana. Turun vuoden 2009 jo hyväksytty budjetti nimittäin tarkoittaa sitä. Vai pitäisikö vielä kuitenkin yrittää kansanliikkeen voimin kääntää koko poliittisen eliitin pää tässä asiassa? Ja olisiko se edes mahdollista?

Miten kirjastojen lakkauttaminen on sopusoinnussa ohjelman sinänsä hienon virkkeen kanssa:

”Turun nimittäminen vuoden 2011 kulttuuripääkaupungiksi tarkoittaa paikallisen kaupunkikulttuurin elävyyden lisäämistä, kulttuuri-infrastruktuurin parantamista sekä kulttuurin asettumista keskeiseksi osaksi jokaisen kaupunkilaisen elämänmenoa.”

Kirjastot ovat juuri sitä ”kulttuuri-infrastruktuuria” (jo tuollaisen epäinhimillisen käsitteen käyttäminen kertoo, mistä sylttytehtaasta pohjateksti on peräisin).

Kolmanneksi, ohjelmaan on rakennettu kestämättömiä sisäisiä ristiriitoja, joista edellä nostin esiin vain yhden. Kulttuurin lisäksi näitä ovat vaikka:

”Lasten ja nuorten kasvua tuetaan panostamalla lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten ja nuorten pahoinvointi vähenemään (lastensuojeluilmoitukset, huostaanotot).”

Tai: ”Panostetaan vakavien sekä kalliiden kansansairauksien ennaltaehkäisyyn (mm. diabetes, tupakkavieroitus, sairaala- ja laitosinfektiot).” ja

”Omaishoitoa ja vanhusten kotona asumista tuetaan uudistetun kotihoidon mallin mukaisesti. Tavoitteena siirtää painopistettä laitoshoidosta avohoitoon. [Näin tosin jo on. Ei sitä painopistettä enää tarvitse siirtää. AM.] Senioriväestön elämänlaatuun panostetaan kehittämällä monipuolisia toimintapisteitä, joiden toiminnassa kolmannen sektorin toimijat ovat mukana. Ikääntyville turvataan aktiivinen kansalaisuus yksinäisyyden ja sitä kautta sairastuvuuden ehkäisemiseksi.”

Ongelma on nimittäin se, että kun nämä hyvät ja oikeat tavoitteet joutuvat käytännön elämässä ristiriitaan kaiken kattavan ja kaiken nielevän ”talouden tasapainottamisen” tavoitteen kanssa, ei ole vaikea arvata, mistä päästä torin pulu ruikkii. Varsinkin, kun tietää keiden hyppysiin nukketeatterin narut taas on annettu.

Neljänneksi, rehellisyyden nimissä on tunnustettava, että ohjelmaan sisältyy paljon ihan hyviä tavoitteita, joitten toteuttaminen ei välttämättä ole edes suoranaisesti ristiriidassa ”talouden tasapainottamisen” kanssa. Tässä muutamia esimerkkejä:

”Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.”

”Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta.”

”Turku ottaa veturin roolin Turun seudun kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Tavoitteena on rakentaa Turun ja sen naapurikuntien välille luottamuksellinen ilmapiiri, ja sen pohjalta kehittää seutua kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi.”

”Kaupungin tehtävänä on huolehtia riittävän tonttivarannon ylläpitämisestä ja kilpailukykyisistä
tonttihinnoista. Kaupunkirakentamista tulee harjoittaa moni-ilmeisesti kaupungin eri osat huomioon ottaen.”

”Kaupungin on kaavoitettava täydennysrakentamista, jotta palvelut pysyisivät ihmisiä lähellä, ja
joukkoliikenne toimisi mahdollisimman hyvin.”

”Huolehditaan yritystonttien saatavuudesta. Pidetään elinkeinoelämälle tärkeät maksut ja tariffit kilpailukykyisinä.” Tavallisten turkulaisten maksuista ja tariffeista ei ole niin väliksi.

”Työllisyyskehityksen turvaamiseksi selvitetään vuoden 2009 alussa kaupungin tarpeet peruskorjauksiin ja mahdollisuudet edistää investointeja Turun alueella.”

”Turkuun laaditaan oma ilmasto- ja energiaohjelma ohjaamaan kaupungin päästövähennyksiä ja
energiansäästöä. Kevään 2009 aikana selvitetään mahdollisuus siirtyä kestävän kehityksen budjetointiin vuonna 2010.”

”Kaupunkiympäristön kehittämisessä tavoitteena on tiivistää ja eheyttää kaupunkirakennetta sekä vähentää liikenteen tarvetta ja energian kulutusta. Keskeisiä hankkeita ovat ydinkeskustan kevyen liikenteen kehittäminen sekä päätös joukkoliikenneohjelmasta, johon kuuluu sekä seudullisen bussiliikenteen käynnistäminen naapurikuntien kanssa että pikaraitiotien vaikutusten, kustannusten ja toteuttamismahdollisuuksien arvioiminen ja päätöksenteko 2010 vuoden loppuun mennessä.”

”Kaupunki pyrkii vähentämään merkittävästi alueiltaan vesistöihin valuvaa kuormitusta ja edellyttää sitä myös muilta.”

”Ennaltaehkäisevä työ otetaan linjaavaksi ajatukseksi palvelutuotannon kehittämisessä.”

”Palveluja ostettaessa kiinnitetään erityistä huomiota tarjouspyyntöjen sisältöön siten, että niissä tarkasti määritellään ostettavan palvelun laatuun vaikuttavat tekijät. Yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa kehitetään.”

”Lasten ja nuorten palveluissa turvataan päivähoidon monipuolisuus ja perusopetuksen hyvä laatu, ja määritetään ryhmien enimmäiskoot.”

”Perusterveydenhuollon terveyskeskusten toiminnan kehittäminen on vaalikaudella erityisenä
painopisteenä. Perusterveydenhuollossa toteutetaan vaihtoehtoisten järjestämistapojen kokeiluja eri terveysasemilla.”


Viidenneksi, ohjelmaan on kirjattu paljon kiistanalaisia asioita monitulkintaisella tavalla, tulee kannustamaan ankaraan riitelyyn. Esimerkiksi:

”Kaupunki voi luopua toimitiloista, jotka eivät ole välttämättömiä kaupungin palvelutuotannon kannalta. Kaupunki voi vuokrata historiallisesti merkittäviä kiinteistöjään pitkällä vuokrasopimuksella, mikäli vuokralainen sitoutuu niiden kunnostamiseen.”

”Kaupungin verot ja maksut pidetään kilpailukykyisellä tasolla paikallisesti ja suurten kaupunkien keskuudessa.”

”Palvelusetelijärjestelmän käyttöä laajennetaan ja säännöistä sovitaan.”

”Myös alueille, joilla on riittävästi kysyntää (saaret, pohjoinen Turku) on kaavoitettava.”


Kuudenneksi, ohjelmassa on vain todettu asioita, joista nyt ei parhaalla tahdollakaan voi juuri kiivailla, kuten:

”Varhaiskasvatuksen siirrosta opetustoimen yhteyteen päätetään vuoden 2010 alussa, siten että siirto opetustoimeen on mahdollista 1.8.2010.”

Seitsemänneksi, ohjelmaan sisältyy kummallinen menettelytapalauseke:

”Keskeisten asioiden osalta ryhmät päättävät yhteisistä kannoista sopimuksen tehneiden ryhmien ryhmäpuheenjohtajien sopimusryhmäpuheenjohtajat) muodostamassa toimikunnassa. Tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta sovitaan kolmen pääsopijaryhmän (Kokoomus, Sdp ja Vihreät) kesken.”

Vasemmistoliitto on siis rajannut itsensä sovinnolla ”pääsopijaryhmien” ulkopuolelle ja antanut tällaisen sitovan ohjelmapaperin tulkitsemisen yksinoikeuden yhdelle kokoomuslaiselle, yhdelle oikeistodemarille ja yhdelle oikeistovihreälle. Jos tässä on jotain salattua taktista - tai peräti strategista viisautta – sitä on hyvin vaikea havaita.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on nyt sitonut itsensä kaikenlaiseen. En ryhdy päätöstä kokonaisuutena moittimaan, koska vaihtoehtona olisi ollut taas neljän vuoden syrjäytyminen kaupungin keskeisestä päätösten valmistelusta ja tekemisestä. Ratkaisu oli varmasti vaikea, mutta lopulta ymmärrettävä. Tarjoaako uusi hallitussopimus parempaa, jää nähtäväksi. Ainakaan se ei anna aihetta minkäänlaiseen innostukseen.

Uskallan kuitenkin ennustaa kahta asiaa:

Yksi. Hallitusohjelmaa ei tulla toteuttamaan niin, että turkulaisten palvelut, ympäristö ja elämä ratkaisevasti paranisivat. Ohjelmasta tullaan ensisijaisesti toteuttamaan ”talouden tasapainottamien” lisukkeineen, mutta ei muita, ohjelman monia sinänsä hyviä tavoitteita.

Kaksi. Ohjelman solmineet ryhmät tulevat luistamaan sen takaa monet monituiset kerrat, eikä siihen tule syyllistymään yksin Vasemmistoliitto. Niin ristiriitainen ja monitulkintainen käsillä oleva paperi nimittäin on. Eikä turkulaisten painostaessa ja maailman muuttuessa muutaman erivärisen porvarin taito ja voimat riitä pitelemään villiintyviä valtuutettuja, vaikka kuinka olisi annettu valta ”tulkita ja soveltaa”.
________________________________________________________

Ei kommentteja: